MISSIE EN VISIE FEDERATIE

MISSIE

De Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen vzw, is een netoverschrijdend, dynamisch overlegplatform van vertegenwoordigers van centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid in het studiegebied Algemene Vorming.

We stellen ons tot doel onze krachten te bundelen om de belangen van het Tweedekansonderwijs als entiteit binnen het (volwassenen)onderwijs alsook de belangen van onze specifieke doelgroep die aan het tweedekansonderwijs deelneemt te behartigen. Op die manier willen we een professioneel, innovatief en sterk Tweedekansonderwijs in Vlaanderen uitbouwen.

Onze werking situeert zich op 3 terreinen:

  1. Bijdragen tot het (onderwijs)beleid in functie van een krachtig en kwalitatief Tweedekansonderwijs
  2. Streven naar inhoudelijke en structurele afstemming van de TKO-werkingen via overkoepelende samenwerking en het nemen van initiatieven met het oog op ontwikkeling, innovatie en standaardisatie.
  3. Expertise-bevordering door uitwisseling en delen van relevante informatie/expertise in functie van kwaliteitsbevordering en vernieuwing.

VISIE

1. De Federatie beschouwt het ‘Tweedekansonderwijs’ als diplomagericht secundair volwassenenonderwijs. Hoewel elk centrum voor volwassenenonderwijs een ‘tweedekansfunctie’ biedt, geloven we dat het ‘Tweedekansonderwijs’ zich onderscheidt als unieke onderwijsvorm door haar specifieke doelgroep, haar aanpak en haar methodieken. Wat ons bindt als centra/afdelingen ‘Tweedekansonderwijs’ is:

  • Tweedekansonderwijs (TKO) richt zich tot volwassenen die een diploma secundair onderwijs willen behalen, gelijkwaardig aan dat van het leerplichtonderwijs, hetzij op ASO-niveau, hetzij via algemeen aanvullende vorming in combinatie met een beroeps- of technische opleiding. Het diploma stelt cursisten in staat om verder te studeren of werk te vinden op de arbeidsmarkt, en levert hen tegelijkertijd de nodige competenties op om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
  • Het studiegebied Algemene vorming staat centraal. Cursisten volgen de lessen in overwegend dagonderwijs en op haast voltijdse basis.
  • De instroom bestaat uit volwassen leerders die omwille van tal van redenen hun diploma niet behaald hebben via het leerplichtonderwijs De maatschappelijke kwetsbaarheid van onze doelgroep met veelal negatieve schoolervaringen, leer- en ontwikkelingsstoornissen, kansarmoede, moeilijke thuissituaties en/of socio-emotionele problemen dwingt ons voldoende aandacht te besteden aan trajectbegeleiding en een aangepaste zorgomkadering.

2. We geloven dat het Tweedekansonderwijs een duurzame oplossing is om de ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen terug te dringen. Het behalen van een diploma secundair onderwijs is een startkwalificatie en dientengevolge een recht voor volwassen leerders dat we maximaal willen faciliteren. Onze eigenheid vertaalt zich in doorgedreven leerbegeleiding, intensieve trajectbegeleiding (intake, oriëntatie, individuele leerwegplanning en herplanning, opvolging van de leervorderingen over de modules heen, evaluatie en remediëring tot en met advies m.b.t. verdere studies) en uitgebreide leerzorg (met bijvoorbeeld individuele begeleiding, faalangsttraining, begeleiding uitstelgedrag, studiebegeleiding, socio-emotionele begeleiding, het uitreiken van zorgpaspoorten, enz). De samenwerking binnen de Federatie is gericht op het uitwisselen van expertise, het streven naar inhoudelijke en structurele afstemming en het nemen van gemeenschappelijke initiatieven tot innovatie en kwaliteitsbevordering.

3. In haar externe werking richt de Federatie Tweedekansonderwijs zich in eerste instantie op volgende werkterreinen :

  • Vooreerst streeft de Federatie Tweedekansonderwijs ernaar mee vorm te geven aan het (onderwijs)beleid met maximale aandacht voor de specificiteit van haar werking en haar doelgroep.
  • Daarnaast treedt zij in overleg met de betrokken onderwijspartners (secundair onderwijs, examencommissie, deeltijds onderwijs, enz) in functie van aansluiting, afstemming en uitwisselbaarheid van certificaten.

4. Binnen haar interne werking gelooft de Federatie Tweedekansonderwijs in een netoverschrijdende samenwerking tussen alle leden van de Federatie. Binnen ons ondersteunend netwerk staan we garant voor openheid, respect, flexibiliteit en gelijkwaardigheid.